آرش فنائیان  گیتار لاتین، فلامنکو، کلاسیک-لایت، مهارت‌های نوازندگی، آکومپانیمان، مبانی هنر و پرفورمنس

آرش فنائیان

گیتار لاتین، فلامنکو، کلاسیک-لایت، مهارت‌های نوازندگی، آکومپانیمان، مبانی هنر و پرفورمنس

دراماتورژ، اهنگساز، مدیر و کارگردان هنری، نمایشــنامه‌نویــس، نوازنــده گیتــار و آهنگســاز، مــدرس موســیقی و هنرهــای مفهومــی معطــوف بــه هنرهــای نمایشــی و تجســمی

 

فعالیـت بـه عنـوان طـراح پرفورمانـس و اینستالیشـن هـای مفهومـی، نمایشـنامه نویـس، کارگـردان،

نوازنـده گیتـارو آهنگسـاز،  مـدرس موسـیقی و هنرهـای مفهومـی معطـوف بـه هنرهـای نمایشـی وتجسـمی 

 

 

پروژه ها: (طراحی ـ کارگردانی ـ آهنگسازی ـ پژوهش ـ سخنرانی ـ اجرا)

 

• طراحـی و اجـرای اینستالیشـن «قسـم خـورده» بـه مناسـبت روز جهانـی پزشـک
بـه سـفارش بیمارسـتان بهمـن و فرهنگســرای ابــن ســینا. شــهریور نــود وشــش 

 

• طراحـی و اجـرای کار مفهومـی «جسـم و جـان» در بـاغ مـوزه قصـر بـه سـفارش بـاغ مـوزه.
تیـر و مـرداد نـود و شـش 

 

• طراحی و اجرای اینستالیشن «سایبان بوریایی» به سفارش فرهنگسرای ابن سینا. مرداد نود و شش 

 

• مدیریت هنری مجموعه پارکساید از بهار نود و شش 

 

• طراحی و اجرای اینستالیشن «عمر خیام» در شهر کتاب الف. خرداد نود و شش 

 

• طراحی و اجرای اینستالیشن «یکسالگی» در فرهنگسرای ابن سینا. فروردین و اردیبهشت نود و شش 

 

• طراحـی، آهنگسـازی و اجرای پروژه «بزرگداشت روز ملی خلیج فارس» بصورت هنر میدانی
به سفارش معاونت هنری خانه هنرمندان ایران. اردیبهشت نود و پنج

 

• نویسنده، کارگردان و آهنگساز دو اپیزود از نمایش-موسیقی رو حوضی به مناسبت نوروز سال نود پنج. سه شب به سفارش معاونت هنری فضای آزاد خانه هنرمندان

 

• طراح و کارگردان گرافیک موسیقی «همه فصل ها» جمعه پایانی زمستان نود و چهار. خانه هنرمندان 

 

• طراحـی، کارگردانـی،آهنگسـازی و اجـرای گرافیـک موسـیقی «فرکانـس» بهمـن مـاه سـال نـود و چهـار. 
خانـه هنرمنــدان 

 

• طراحی و اجرای سه اثر در مجموعه آثار به اجرا درآمده در خانه هنرمندان ایران به مناسبت بزرگداشت هنرمندان تجسمی که طی جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند. آثار در غالب اینستالیشن،‌ پرفورمانس نقاشی مفهومی و اجرای زنده موسیقی افکتیو ضربی. دیماه سال نود و چهار

 

• طراح، دبیر و کارگردان پرفورمانس های موزیکال-مفهومی «این گراف یک صف نیست» و «وقتی موسیقی به داستان های قدیمی از کاستیالابیه خا گوش می کرد» اجرا شده به توسط هنرجویان موسیقی شرکت کرده در فستیوال های زمستان نود و چهار اقلیم و رسیتال تخصصی در خانه هنرمندان ایران. زمستان نود و چهار

 

• طراحـی و اجـرای اینستالیشـن Rumi بـه مناسـبت بزرگداشـت حضـرت مولانـا همزمـان بـا قونیـه
در گالـری میرمیــران پاییــز و زمســتان نــود و چهــار 

 

• طراحی اینستالیشن «کتاب مقدس» برای نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. تیر ماه سال نود و چهار 

 

• عضویـت در شـورای مفهومـی پانورامـای خرمشـهر بـه دعـوت از طـرف معاونـت فرهنگـی هنـری
سـازمان توســعه ی فضاهــای فرهنگــی کشــور 

 

• طـراح، نویسـنده و کارگـردان پرفورمانـس مفهومـی «برخـورد نزدیـک از نـوع دوم» بـه سـفارش بـاغ مـوزه زنــدان قصر در سلول های بخش سیاسی. بهمن ماه سال نود و سه

 

• نویسـنده، آهنگساز و دراماتـورژ نمایـش «کسـی انجـا هسـت!؟» بـر مبنـای نمایشـنامه «Mrtva Svadba» اثـر ازیـا سـرنچ تودوروویــچ اجــرا شــده در اذر مــاه ســال 93
ســالن اســتاد مشــایخی کاووســیه

 

• سـخنرانی بـا موضـوع «نقـد و تحلیـل مراسـم تعزیـه و شـبیه خوانـی بـه عنـوان یـک هنـرشـهری»
در سـالن همایــش هــای هــرم پــی.. آبــان 93

 

• اجـرای کنسـرت موسـیقی بـرای سـمینار «نـور، رنـگ، صـدا» برگـزار شـده از طـرف شـرکت هـرم پـی
در ســالن همایــش هــای  رایــزن .. مهــر 93

 

• سـخنرانی بـا موضـوع Arte Povera در پردیـس هنرهـای زیبـا و دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران.. مهـر و آبـان 93

 

• تحقیـق و پژوهـش دربـاره ی اثـر گـذاری هنـر در رونـق مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی ایـران و جهـان و
طراحـی چندیـن پـروژه ی اینستالیشـن وپرفورمانـس هنـری بـه سـفارش دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی ایـران.. پاییـز 93

 

• طـراح، کارگـردان، آهنگسـاز و تنظیـم کننـده ی پرفورمانـس دراماتیـک موسـیقی «آداجیـو و چنـد حالـت دیگــر کــه  حقیقتشــان بــا آن یکــی ســت» اجــرا شــده در مهرمــاه 93 ارســباران

 

• طراحـی و کارگردانـی پرفورمانـس مفهومـی «رد پـا» بـه سـفارش بـاغ مـوزه قصـر در کافـه گالـری قصـر .. بهمــن 92

 

• طراحـی و کارگردانـی چیدمـان مفهومـی «سـاعت شـنی یـا آب,خشـت در چهـار نـگاه» دی و بهمـن 92 .. خانـه هنرمنــدان 

 

• طراحـی و آهنگسـازی پرفورمانـس «آئیـن لحـن» بـرای اجـرا در خانـه موسـیقی بـه سـفارش خانـه موسـیقی.. آبــان 92

 

• طـراح، کارگـردان هنـری و سرپرسـت پرفورمانـس موسـیقی “Sequel Of The Era The..”
در بـاغ مـوزه ی قصـر.. شــهریور 92

 

• اجــرای پرفورمنــس موســیقی افتتاحیــه ی مراســم ایکوگــرادا
(روز جهانــی گرافیــک.. خانــه هنرمنــدان.. فروردیــن 92

 

• اجــرای موســیقی توســط گــروه هــایMesto  و Arshama ســه روز متوالــی در بــاغ مــوزه ی زنــدان قصــر بــه  ســفارش انجمــن مطالعــات منظــر پایــدار تحــت عنــوان جشــنواره ی منظــر .. اســفند 91

 

• اجـرای پرفورمنـس موسـیقی بـه توسـط گـروه mesto بـه مناسـبت بازگشـایی نمایشـگاه مفهومـی «اکسـیژن» .. بهمــن 91

 

• مدیـر هنـری، آهنگسـاز و سرپرسـت گـروه هـای آرشـاما و mesto در کنسـرت «نوسـتالژیا»..
خانـه ی هنرمنـدان..  بهمــن 91 

 

• طـراح و فیلمنامـه نویـس فیلـم مسـتند «خـارا در بیابـان» سـاخته شـده بـه سـفارش موسسـه خیریـه ی
سـالمندان و معلولیــن کهریــزک .. پائیــز ســال 91

 

• طـراح پرفورمانـس، دراماتـورژ و آهنگسـاز installation : the other side of the wall...
تیر ماه سال ۹۱ خانه هنرمندان

 

• آهنگسازی و طراحی در پروژه  «گرافیک موسیقی‌ » اجرا شده در خانه هنرمندان ایران با عنوان‌های «فرکانـس»/ بهمـن مـاه سـال نـود و چهـار ، «تریلـوژی و یـک داسـتان دردنـاک دیگـر کـه او را از دل نقاشـی بیــرون کشــید» / ابــان ســال 91 ، پرفورمنـس she was just a joint note in a classical day
مهـر مـاه ســال 91 و...

 

• آهنگسـاز و نوازنـده ی پـروژه ی make art not war بـه سـفارش دومینیـک رایـان نقـاش اسـترالیایی شـهریور ســال 91

 

•طراح، دراماتورژ آهنگساز پرفورمنس: «تریلوژی و یک داستان دردناک دیگر که او را از دل نقاشی بیرون کشید» آبان سال ۹۱ به سفارش خانه هنرمندان برای برنامه گرافیک موسیقی

 

• اجـرای کنسـرت فیـوژن بـه شـکل پولیفونیـک در سـالن جامعـه ی مهندسـین مشـاور ایـران
بـه سـفارش ISCE .. آبــان 91

 

• مدیـر هنـری، آهنگسـاز و نوازنـده در کنسـرت «آبـی عمیـق» اجـرا شـده توسـط گـروه آرشـاما، تیـر مـاه 90 (تــالار ایــوان شــمس) و مهــر مــاه 90 (خانــه هنرمنــدان)

 

• مدیـر هنـری و آهنگسـاز کنسـرت آرشـاما تحـت عنـوان «نـور زمسـتانی» 
بـرای جشـنواره بیـن المللـی موسـیقی فجــر، ســال 1386

 

• کارگـردان، دراماتـورژ و مدیـر هنـری تئاتـر«آژی دهـاک» نوشـته ی بهـرام بیضایـی اجـرا شـده در آذر مـاه 86 تــالار اندیشــه و تیرمــاه 87 فرهنگســرای نیــاوران 

 

• همـکاری در چنـدپـروژه ی هنـر نـو و هنـر مفهومـی تحـت عناویـن «نـگاه نـو»، ویدئـو آرت 1و2
بـه عنـوان طــراح بــا فرهنگســتان هنــر و چنــد پــروژه ی خصوصــی ..

 

• همـکاری بـه عنـوان منتقـد هنـری بـا روزنامـه هـای «آریـا»، «همشـهری» و هفتـه نامـه هـای
«نـدای ایـران»، ســینما و چنــد ســایت اینترنتــی 

 

• تشـکیل و سرپرسـتی گـروه موسـیقی فیـوژن «ارشـاما» از سـال 84 ، ارکسـتر کلاسـیک «اریامنـه» سـال 86 و گـروه تلفیقـی «مستو » سـال 89 و دو نوبـت کسـب مقـام اول در جشـنواره «موسـیقی محلّـه» سـال هـای 85 و 87  و برگـزاری کنسـرت هـای متعـدد( آبی عمیق، آداجیو، نوستالژیا و...) در تالار ایوان شمس، خانه هنرمندان و...

 

• طراحی و اجرای پرفورمانــس، پرفورمنس آرت و اینستالیشــن‌هــای مفهومــی همچون:

 

• حضور و سخنرانی در نمایشگاه بین المللی پرفورمنس آرت آلمان و اجرا در شهرهای برمنُ، برمرهافن و هامبورگ پاییز ۹۷.

 

• اینستالیشن «سایبان بوریایی» به سفارش فرهنگسرای ابن سینا- مرداد نود و شش

 

• «عمر خیام»- شهر کتاب الف- خرداد نود و شش

 

• «یکسالگی»- فرهنگسرای ابن سینا- فروردین و اردیبهشت نود و شش

 

• پرفورمنس تیاتر عروسکی« اشاره»- تئاتر شهر- شهریور نود و پنج

 

• اینستالیشین« رومی»  بـه مناسـبت بزرگداشـت حضـرت مولانـا همزمـان بـا قونیـه در گالـری میرمیــران- پاییــز و زمســتان نــود و چهــار

 

• «بزرگداشـت روز ملـی خلیـج فـارس» بصـورت هنـر میدانـی بـه سـفارش معاونــت هنــری خانــه هنرمنــدان ایــران- اردیبهشــت نــود و پنــج

 

• «سـاعت شـنی یـا آب، خشـت در چهـار نـگاه» دی و بهمـن 92 - خانـه هنرمنــدان

 

• پرفورمانـس «آئیـن لحـن» بـرای اجـرا در خانـه موسـیقی بـه سـفارش خانـه موسـیقی- آبــان 92

 

• طـراح پرفورمانـس، دراماتـورژ و آهنگسـازthe other side of the wall...  تیـر مـاه سـال 91 خانـه هنرمنــدان

 

• حضـور در فسـتیوال بیـن المللـی پرفورمنـس ارت همـار در خـرم ابـاد بـا دو اثـر Disposition و Distillation اذر نود و شـش

 

 

فعالیت آموزشی: 

 

مـدرس موسـیقی (نوازندگـی گیتـار لاتیـن، آکومپانیمـان، تئوری و هارمونـی کاربـردی) ـ نمایـش (خوانـش دراماتیـک، خلاقیـت نمایشـی و درک متـن) ـ  مبانـی و مبـادی هنـر کلاسـیک تـا مـدرن در مرکـز آمـوزش هـای هنـری رودکـی، آموزشـگاه هـای ایـران زمیـن، موومان، نویـن، سـرای هنـر، ژون و هنرکـده اقلیـم

 

• طــراح، دبیــر و مدیــر هنــری سلســله فســتیوال هــای هنرجویــی اقلیــم و اندیشـه، از سال ۱۳۹۱
در سـالن هـای بتهـوون، فرخـی یـزدی، ارسـباران، نیـاوران، ابـن سـینا و خانـه مـوزه اسـتاد انتظامـی

 

 • برگـزاری سه دوره رسـیتال تخصصـی هنرجویـی با عنوان پایان یک دوران در تابستان ۱۳۹۱، زمستان ۱۳۹۵ و تابستان ۱۳۹۷ در سالن های باغ موزه قصر و خانه موزه استاد انتظامی

 

 

تالیف ها:

 

• نوازندگـی گیتـار کولـی ـ اتـود ـ نغمـه هـای ملـل ـ زخمـه هـای آزاد ـ آوازهـای بـاغ ایرانـی ـ light music (موســیقی)

 

• گندمزار سکوت ـ نوستالژی ـ درسراشیب نگفتن ـ دیگری (ادبیات داستانی و پراکنده نویسی)

 

• برگردان و بازنویسی مجموعه داستان کوتاه «داستان هایی کهنه از کاستیالابیه خا» نوشته میگل دلیبس 

 

• سمفونی عمودیت ـ پرسونا ـ قصه دریا در دیار بارانی ـ کسی آنجا هست؟(نمایشنامه)

 

• جسم و جان ـ قسطاس ـ بی انتها ـ سپیده دم اسفند ـ خارا در بیابان (فیلمنامه)

 

• و مجموعه مقالات ادبی و هنری برای روزنامه ها و مجلات منشور و مجازی 

 

 

آلبوم ها: 

 

• نور زمستانی (نشر گلچین)  

 

• صدای نفس دریا (نشر ماه ریز) در دست انتشار 

 

• تریلوژی (مرکز پخش جوان) 

 

 

مدیریت هنری و دبیر برگزاری:

 

• طراح، دبیر و مدیر هنری سلسله فستیوال های هنرجویی اقلیم و اندیشه،‌ برگزار شده در تابستان و زمستان سال های 91 و 92 و 93 و 94 و 95 در سالن های بتهوون، فرخی یزدی، ارسباران، نیاوران، ابن سینا و خانه موزه استاد انتظامی

 

• برگـزاری رسـیتال تخصصـی هنرجویـی «پایـان یـک دوران 2» زمسـتان نـود وچهـار 

 

• دبیر برگزاری کنسرت پژوهشی ـ آموزشی اندیشه مهر ماه نود و چهار 

 

• مدیـر کارگاه هـای هنـری پـروژه اسـتقبال از بهـار سـازمان زیباسـازی اسـتان تهـران .. اسـفند 92
و بهـار 93

 

• انتصـاب بـه مدیریـت آموزشـگاه موسـیقی و نقاشـی هنـر و اندیشـه بـا درجـه ی یک هنری از مرکز گسترش های هنری و وزارت ارشاد.. پائیز 92                                         

 

• تاسیس و مدیریت هنرکده اقلیم از سال 89

 

• دبیر مجله فرهنگی ـ هنری میتوس (دانشگاه تهران)