مجتبی جهانبخش  ویولن و ویولنسل

مجتبی جهانبخش

ویولن و ویولنسل

. دکتری مهندسی کامپیوتر

. نوازندگی در ارکستر پرواز و کاوه

. تدریس در آموزشگاه های اقلیم و گاه